Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις 

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Παναγιώτης Μελέτσης» με έδρα την Αγία Παρασκευή οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 8 με αριθμό και Α.Φ.Μ. 139915894 (εφεξής «ENTER IT»), δημιούργησε τον δικτυακό τόπο / προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που αυτή παρέχει, την ευρύτερη δραστηριότητά της, τα καταστήματά της, τις συνεργασίες κλπ.  

Η ENTER IT ως ιδιοκτήτης του οικείου δικτυακού τόπου /, προσφέρει το περιεχόμενο αυτού υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής «Όροι Χρήσης»), τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του μόνον εφόσον αποδέχονται αυτούς πλήρως. Η χρήση του δικτυακού τόπου / συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.  

Α. Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου – Ευθύνη Παρόχου  

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς και το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο / ανήκουν αποκλειστικά στην Enter IT και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον δικτυακό τόπο / προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η  εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Enter IT. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου. 

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η Enter IT καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου / να είναι ακριβείς και σαφείς. Σε κάθε περίπτωση η Enter IT δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχομένων πληροφοριών. 

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks κλπ. σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών τους ιστοσελίδων. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η Enter IT δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου  

Η Enter IT δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 

Β. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών  

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου https://Enter IT/ τηρώντας τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης/ επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου. 

Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει την Enter IT ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:  

-η επέμβαση επί του δικτυακού τόπου https://enterit.gr με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της Enter IT ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, 
-η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κλπ. Που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη της Enter IT και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της, 
-η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της Enter IT, 
-η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον δικτυακό τόπο / ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτού από τρίτους. 
-η πρόκληση, μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο, 
Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στην Enter IT ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης χρήση του δικτυακού τόπου / των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε Enter IT επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της Enter IT.  

Γ. Παροχή και Διαθεσιμότητα Περιεχομένου  

Η Enter IT, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου /. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον η Enter IT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η Enter IT δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο. 

Η Enter IT καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου / από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου. 

Δ. Προσωπικά Δεδομένα  

Η Enter IT δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου /, που θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Κάθε χρήστης/ επισκέπτης του δικτυακού τόπου https://enterit.gr διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και εναντίωσης στην επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει των διατάξεων του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Η Enter IT δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/ επισκέπτη του δικτυακού τόπου https://enterit/  σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού προσώπου μέσω του δικτυακού τόπου. 

Η Enter IT  έχει λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του οικείου δικτυακού τόπου. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους / συνεργάτες της που είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Λαμβάνει δε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων. 

Η Enter IT μπορεί να χρησιμοποιεί «cookies» για την αναγνώριση των χρηστών/επισκεπτών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή να λαμβάνουν γνώση προσωπικών αρχείων ή εγγράφων του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες της Invelop Skills είναι δημοφιλή ή για λόγους marketing. Η Enter IT καταγράφει ένα σύνολο τεχνικών δεδομένων, όπως IP διευθύνσεις καθώς και τύπους browser (φυλλομετρητών), τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες του οικείου δικτυακού τόπου χρησιμοποιούν, χωρίς όμως να συνδέει τα δεδομένα αυτά με οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να αναγνωρίσει τους τελευταίους μοναδικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η πορεία ενός επισκέπτη στο δικτυακό τόπο καταγράφεται, αλλά αυτός παραμένει ανώνυμος. 

Για την κρυπτογράφηση των πληροφοριών χρησιμοποιείται το Comodo positive SSL πιστοποιητικό ασφαλείας (Κρυπτογράφηση 128/256 bit) με μέγεθος κλειδιού 2048bit και το επίπεδο ασφάλειας είναι 4/5 σύμφωνα με την Comodo. Το παραπάνω μπορείτε να επιβεβαιώσετε με Online εργαλεία ανάλυσης πιστοποιητικών SSL όπως το αντίστοιχο της Comodo. 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). 

Η Enter IT δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να δηλώσουν την αντίθεςή τους στη χρήση μηχανισμών cookies, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Σε περίπτωση που θέλετε να συναινέσετε ή να άρετε τη συναίνεσή σας μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@enterit.gr.  

Ε. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους  

Η Enter IT δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό της τόπο. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του παρόντος δικτυακού τόπου βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων.  

ΣΤ. Λογαριασμός Χρηστών (Web Account)  

Μέσω του δικτυακού τόπου https://enterit.gr παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν τον δικό τους λογαριασμό ώστε να λαμβάνουν newsletters, αλλά και προσωποποιημένες πληροφορίες και να ενημερώνονται για όλες τις νέες υπηρεσίες, τα νέα προϊόντα και προσφορές που παρέχει η Enter IT. Για τη δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η Enter IT σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή τόσο στα διά ζώσης σεμινάρια όσο και στα elearning σεμινάρια, η εγγραφή στα οποία γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου, η δημιουργία λογαριασμού του χρήστη είναι υποχρεωτική.  

Μεταξύ των στοιχείων που κάθε χρήστης οφείλει να δηλώσει κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το τηλέφωνό του. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα πρέπει να είναι αληθής και πλήρης, προσωπική του κάθε χρήστη και υπό τον πλήρη έλεγχό του. Ενδέχεται επεξεργασία της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Enter IT για την ορθή αποτύπωσή της.  

Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 

Κατά την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού κάθε χρήστης καταγράφει τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί. Με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή η χρήση του προσωπικού λογαριασμού. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την Enter IT για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση η Enter IT δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού. 

Η Enter IT δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της κείμενης νομοθεσίας.  

Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του και την καταστροφή των προσωπικών του στοιχείων με αίτημα προς την Enter IT στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@enterit.gr  

Ζ. Συμμετοχή στα Δια ζώσης εκπαιδευτικά σεμινάρια και πολιτική επιστροφής χρημάτων  

Η Enter IT παρέχει διά ζώσης συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια τα χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο. Η αγορά της συμμετοχής στα εκπαιδευτικά σεμινάρια από τους χρήστες πραγματοποιείται με τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα. 

Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να αιτηθεί την έκδοση τιμολογίου για την αγορά του.  

Όταν ο χρήστης/επισκέπτης εγγράφεται στα δια ζώσης σεμινάρια αποδέχεται τα πλήρη χαρακτηριστικά αυτών, όπως τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής, που αναλυτικά περιγράφονται στο διαδικτυακό τόπο. Δεν υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου για κάποιον συγκεκριμένο συμμετέχοντα ο οποίος για προσωπικό του λόγο δεν προσήλθε την καθορισμένη ημέρα και ώρα στον τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου. Επίσης, ο χρήστης/επισκέπτης γνωρίζει και αποδέχεται τα χαρακτηριστικά που αναλυτικά περιγράφονται για το κάθε σεμινάριο στο διαδικτυακό τόπο και δεν δύναται να αξιώσει να του παρασχεθεί υποστήριξη από τον εκάστοτε εισηγητή μεταγενέστερη του σεμιναρίου. 

Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό της συμμετοχής του, με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Η ακύρωση γίνεται είτε τηλεφωνικώς στο 210 6891155 είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@enterit.gr. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή σε ορισμένα σεμινάρια διασφαλίζεται με την προπληρωμή ολόκληρου του ποσού της συμμετοχής ενώ σε ορισμένα άλλα σεμινάρια αρκεί η κατάθεση μέρους του ποσού συμμετοχής (προκαταβολή). Για τις δύο αυτές κατηγορίες ισχύουν τα ακόλουθα: 

1) Σεμινάρια όπου απαιτείται η προπληρωμή ολόκληρου του ποσού συμμετοχής:  

Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό της συμμετοχής του η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η αρχική πληρωμή, με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Κάθε μεταγενέστερη δήλωση του χρήστη/επισκέπτη περί μη συμμετοχής του στο σεμινάριο δεν θα συνεπάγεται καμία επιστροφή χρηματικού ποσού.  

2) Σεμινάρια όπου απαιτείται η κατάθεση μέρους του ποσού συμμετοχής (προκαταβολή):  

Α) Στην περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης έχει προκαταβάλει το απαιτούμενο μέρος του ποσού συμμετοχής (προκαταβολή), αυτό θα του επιστρέφεται με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η αρχική πληρωμή. Κάθε μεταγενέστερη δήλωση του χρήστη/επισκέπτη περί μη συμμετοχής του στο σεμινάριο δεν θα συνεπάγεται καμία επιστροφή χρηματικού ποσού.  

Β) Στην περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης έχει προκαταβάλει ολόκληρο το ποσό συμμετοχής (αν και απαιτείται να προκαταβληθεί μόνο μέρος του ποσού δίνεται και η δυνατότητα πλήρους εξόφλησης για όποιον το επιθυμεί), τότε αυτό θα του επιστραφεί ολόκληρο με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η αρχική πληρωμή. Αν δηλώσει τούτο μεταγενέστερα, τότε θα παρακρατείται από την Enter IT το μέρος της συμμετοχής που απαιτείτο ως προκαταβολή και θα του επιστρέφεται το υπόλοιπο χρηματικό ποσό.  

Η. Διαδικτυακά σεμινάρια (elearning)  

Η Enter IT παρέχει σεμινάρια για διαδικτυακή παρακολούθηση (στο εξής «online σεμινάρια»), τα χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο https://enterit.gr . Η αγορά των online σεμιναρίων από τους χρήστες πραγματοποιείται με τους ίδιους τρόπους πληρωμής που ισχύουν και για τα διά ζώσης σεμινάρια και περιγράφονται ακριβώς ανωτέρω υπό Ζ.  

Το πρόγραμμα του κάθε σεμιναρίου (ύλη), η διάρκειά του και το κόστος αγοράς του περιγράφονται αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο https://enterit.gr . Με την αγορά του κάθε online σεμιναρίου, ο χρήστης αποκτά αυτομάτως απεριόριστη πρόσβαση στην παρακολούθησή του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που περιγράφεται στο διαδικτυακό τόπο https://enterit.gr .Με το πέρας του διαστήματος αυτού, η πρόσβαση στο σεμινάριο θα κλειδώνει για τον χρήστη. Για παράδειγμα, αν ένα σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 3 ώρες και δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό για 3 μήνες, ο χρήστης θα μπορεί να παρακολουθήσει όσες φορές επιθυμεί το σεμινάριο (ή ορισμένα αποσπάσματα αυτού) μέσα στην προθεσμία των 3 μηνών από την αγορά του .  

Δεδομένης της αυτόματης απεριόριστης πρόσβασης που αποκτά ο χρήστης με την αγορά του σεμιναρίου, της πλήρους αναλυτικής περιγραφής των χαρακτηριστικών του σεμιναρίου αλλά και της δυνατότητας προεπισκόπησης αποσπάσματος του σεμιναρίου πριν την αγορά, ακύρωση της αγοράς και επιστροφή του χρηματικού ποσού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.  

Τα online σεμινάρια αποτελούν κυριότητα της Enter IT και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα. Τα online σεμινάρια διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση / παρακολούθηση. Απαγορεύεται ρητά η δημόσια προβολή τους. Επίσης απαγορεύεται ρητά η μεταφόρτωση του περιεχομένου τους (download / upload) και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή τους εκτός της πλατφόρμας του διαδικτυακού τόπου https://enterit/. Η Enter IT δύναται να αξιώνει αποζημίωση από οποιονδήποτε προβαίνει στις παράνομες αυτές ενέργειες.  

Δηλώνεται ότι τυχόν αναφορές μέσα στα online σεμινάρια σε εταιρίες, προϊόντα και δημόσια πρόσωπα, είναι τυχαίες και γίνονται αποκλειστικά προς παροχή παραδείγματος και για ευχερέστερη κατανόηση της ύλης. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν διαφήμιση και καμία έννομη σχέση δεν διατηρεί η Enter IT  με αυτές τις εταιρίες / προϊόντα / πρόσωπα.  

Θ. Πιστοποίηση Υπολογιστών  

Κατόπιν της αγοράς της Πιστοποίησης Υπολογιστών, καθώς εκδίδεται καρτέλα εξέτασης στον Φορέα Πιστοποίησης, αποστέλλονται τα διαδικτυακά μαθήματα και ο χρήστης αποκτά απεριόριστη πρόσβαση για δύο (2) μήνες, ακύρωση της αγοράς και επιστροφή του χρηματικού ποσού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.  

Η συμμετοχή σε εξετάσεις κατοχυρώνεται, κατόπιν διαθεσιμότητας, με επιβεβαιωτικό email από το Εκπαιδευτικό Κέντρο. Παρακαλούμε για την έγκαιρη δήλωση της συμμετοχής σας.  

Ι. Τρόποι Πληρωμής  

(α) είτε με την πληρωμή μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro (μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της πλατφόρμας της EuroBank).  

(β) είτε με κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς: 

ΜΕΛΕΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Αρ.Λογαριασμού: 0026.0006.46.0201930210 
IBAN: GR 3802 6000 6000 0460 2019 3021 0  

ΙΓ. Γενικοί Όροι  

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου https://enterit.gr . 

Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου https://enterit.gr διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και πάντως σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι. 

Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων Χρήσης του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. 

Η μη ενάσκηση από την Enter IT των εκ των παρόντων Όρων Χρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά. 

Η Enter IT δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας. 

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του διαδικτυακού τόπου https://enterit.gr  διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφοράς που θα προκύψει από τη συμβατική σχέση μεταξύ του Χρήστη και της Enter IT είναι τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . 

Η λειτουργία του Εκπαιδευτικού Κέντρου διέπεται  από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας.